Veilig, vakkundig en kwaliteit!


 


Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Clean My solar, zaakdoende te Schiedam aan de Philippusweg nr. 2, Kamer van Koophandel nummer, 72448962.

Artikel 1. Begripsbepaling en toepasselijkheid

a. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder "Clean My Solar" de eenmanszaak van de heer D. Van Delft h.o.d.n. Clean my Solar, zaakdoende te Schiedam aan de Philippusweg nr. 2, terwijl wordt ver­staan onder "wederpartij" de natuurlijke of rechtspersoon die op enigerlei wijze in een (contractuele, precontractuele of postcontractuele) relatie staat tot Clean My Solar of daartoe in onderhandeling is met Clean My Solar en/of degene die op enigerlei wijze de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft aanvaard.

b. Deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedin­gen gedaan door Clean My Solar aan de wederpartij en op alle (onderhandelingen tot) overeen­komsten ter zake van uitvoe­ring van werk, leverin­gen van zaken en/of diensten of hoe dan ook ge­naamd en onder welke titel dan ook, gesloten tussen Clean My Solar en de wederpartij.

c. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig voor zover zij uitdrukkelijk schrifte­lijk door Clean My Solar zijn aanvaard en gelden slechts per geval. Indien van een onderdeel van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Indien door een gerechtelijke uitspraak of door een bindende uitspraak van een andere bevoegde instantie één (of meerdere) van de artikelen van deze algemene voorwaarden ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand. De eventuele vernietigbaarheid of nietigheid van een deel van de overeenkomst en/of deze voorwaarden laat de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst en/of deze voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als afgesproken hetgeen op wettelijke toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen afgesproken zouden hebben indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

d. Deze algemene voorwaarden prevaleren te allen tijde boven even­tu­ele algemene voorwaar­den van de wederpartij. Ook indien in de voor­waarden van de wederpartij een bepaling van gelijke strek­king als die der vorige zin is opgeno­men, hebben de alge­mene ­voor­waar­den van Clean My Solar te allen tijde voorrang boven dergelij­ke even­tuele voorwaar­den van de wederpartij.

e. Door het aanvragen of accepteren van een offerte, het doen van bestel­lingen en/of het geven van opdrach­ten, doet de wederpar­tij afstand van zijn algemene - of andere - voor­waarden en erkent deze de (toepasselijkheid van de) algemene voor­waarden van Schoonpaneel te aan­vaar­den.

f. Bekendmaking van deze voorwaarden kan op alle mogelijke wijzen geschieden, waaronder, maar niet uitsluitend, door vermelding (achter-)op briefpapier, opdrachten, of op het Internet.

g. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Clean My Solar worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Clean My Solar ingeschakelde tussenpersonen en andere derden (waaronder eventuele groepsvennootschappen).

Artikel 2. Aanbiedingen

a. Alle aanbiedingen van Clean My Solar zijn vrijblijvend en zijn 30 dagen geldig (vanaf de datum van de offerte). Clean My Solar behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder, doch niet uitsluitend, wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

b. Indien de wederpartij een vrijblijvend aanbod van Clean My Solar aan­vaardt, heeft Clean My Solar het recht om binnen vijf werk­dagen na ontvangst van die aanvaarding het aanbod te herroepen, waardoor er geen overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen.

c. De aanbiedingen van Clean My Solar zijn gebaseerd op uit­voering van de over­eenkomst onder normale omstandigheden en gedurende de voor Clean My Solar normale werktijden.

d. De aanbiedingen van Clean My Solar zijn gebaseerd op de door de wederpartij verstrekte gegevens. De wederpartij staat voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens in.

e. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de wederpartij gelden als onherroepelijk.

Artikel 3. Aanvaarding

a. Overeenkomsten tussen Clean My Solar en de wederpartij komen eerst tot stand doordat een onherroepelijk aanbod tijdig door de weder­partij wordt aanvaard, doordat een vrijblijvend aanbod dat door de wederpartij is aanvaard niet door Clean My Solar is herroepen of doordat een aanbod van de wederpartij uitdrukkelijk door Clean My Solar is aanvaard.

b. De uitdrukkelijke aanvaarding van een aanbod door Clean My Solar blijkt uit diens schriftelijke bevestiging dan wel door diens aanvang met de uitvoering van de overeen­komst.

c. Slechts de directie van Clean My Solar en de personen die blijkens de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel namens Schoonpaneel procuratie bezit­ten, hebben de bevoegdheid om voor gebruiker bindende overeen­komsten te sluiten.

d. Wanneer eenmaal een overeenkomst tot stand is gekomen, is het voor de wederpartij niet meer mogelijk de overeenkomst te annuleren en is de wederpartij het volledige overeengekomen bedrag aan Clean My Solar verschuldigd.

Artikel 4. Prijzen en risicoregeling

a. Alle prijzen luiden, tenzij schriftelijk anders is over­eengekomen, exclusief eventueel op de overeenkomst vallen­de belastin­gen, waaronder begrepen de B.T.W. en exclusief verzend-, reis- en verblijfkosten, die separaat zullen worden doorbelast. Clean My Solar kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke vergissingen. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

b. De bij de aanbieding opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de op dat moment kostenbepalende factoren. Indien gedu­rende het tijdvak, gelegen tussen de aanbie­ding en de oplevering van het werk, de prijzen van materialen, lonen, sociale lasten, belastingen en/of andere kostenfactoren zich wijzigen - ook al was (waren) die wijziging(en) voorzienbaar - dan is Clean My Solar gerech­tigd een overeenkomstige aanpassing van de overeengekomen prijs te verlangen. Clean My Solar zal de wederpartij minimaal dertig (30) dagen voorafgaand aan de inwerkingtreding van de gewijzigde prijzen/tarieven op de hoogte brengen hiervan. De wederpartij zal gebonden zijn aan de gewijzigde tarieven en prijzen, tenzij de wederpartij uiterlijk vijf (5) werkdagen voorafgaand aan de inwerkingtreding van voornoemde wijzigingen schriftelijk aan Clean My Solar laat weten dat de desbetreffende overeenkomst wordt beëindigd voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding van de nieuwe tarieven en/of prijzen. Clean My Solar heeft alsdan het recht om de overeenkomst desalniettemin op basis van de aanvankelijk overeengekomen tarieven en prijzen voort te zetten.

c. Prijzen, eventuele prijsaanpassingen en betalingsvoorwaarden zijn vermeld in de offerte van Clean My Solar Wanneer dit niet het geval is, geldt dat 30% van de koopprijs bij vooruitbetaling verschuldigd is en 70% bij (op)levering.

Artikel 5. Meer- en minderwerk

a. Clean My Solar is gerechtigd meerwerk in rekening te bren­gen en gehouden minder­werk in rekening te brengen op de overeengekomen prijs.

b. Onder "meerwerk" wordt verstaan de uitvoering van werk en/of de levering van zaken voor zover dit uitgaat boven de bij overeenkomst overeengekomen hoeveel­heden arbeids­uren, zaken en opslagen, één en ander voor zover meerwerk het gevolg is van:

I. het schriftelijk of mondeling verzoek van of namens de weder­partij tot wijziging van de oorspronkelijke overeen­komst.

II. een noodzakelijk gebleken andere dan in de overeen­komst omschreven werkwijze.

III. omstandigheden die voor Clean My Solar bij het aangaan van de overeenkomst in redelijkheid niet waren te voorzien.

IV. de omstandigheid dat de wederpartij aan Clean My Solar bij het aangaan van de overeenkomst niet alle en/of onjuiste rele­vante gegevens heeft verstrekt.

V. gewijzigde overheidsvoorschriften.

c. Onder "minderwerk" wordt verstaan de uitvoering van werk en/of de levering van zaken voor zover hiermee de oor­spronkelijk overeenge­komen hoeveelheid arbeids­uren en te leveren zaken wordt vermin­derd als gevolg van het schrif­telijk of mondeling verzoek van de wederpartij tot wijzi­ging van de oorspronkelijke overeenkomst.

d. Indien sprake is van minderwerk mag Clean My Solar wel de in dat minderwerk begrepen winst aan de wederpartij in rekening brengen.

e. De wederpartij aanvaardt dat meer- of minderwerk de tijdsplanning van de werkzaamheden kan beïnvloeden.

Artikel 6. Uitvoering door derden

a. Clean My Solar kan de uitvoering van opgedragen werkzaamhe­den geheel of gedeel­telijk aan derden opdragen onder door Schoonpaneel aan deze derden te stellen voorwaarden.

b. Indien door of namens de wederpartij het inschakelen van een bepaalde onderaan­nemer is of wordt voorgeschreven, wordt de wederpartij geacht de door deze onderaannemer gehanteerde voorwaarden te kennen en te hebben aanvaard.

Artikel 7. Levering en eigendomsoverdracht

a. Opgegeven (op)levertijden zullen steeds een indicatieve strekking hebben en nimmer te zijn beschouwen als fatale termijn, tenzij nadrukkelijk anders is over­eengekomen. Bij niet-tijdige levering dient Clean My Solar derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

b. De leveringstijd gaat in na totstandkoming van de over­eenkomst, nadat Clean My Solar alle benodigde gegevens van de wederpartij heeft ontvangen, na vervulling van de nodige formaliteiten en na ontvangst door gebruiker van de overeengekomen prijs of het overeengekomen voorschot.

c. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekende werkomstandigheden bij Clean My Solar en op een normale levering van de benodigde zaken door derden. Als er buiten de schuld van Clean My Solar vertraging ontstaat door wijziging van de bedoel­de werkomstandigheden of door te late levering van be­doelde zaken door derden, dan wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.

d. De overeengekomen zaken of diensten worden geacht te zijn afgeleverd indien de zaken of diensten conform de over­eenkomst voor de eerste keer aan de wederpartij worden aangeboden.

e. Wanneer de zaken na het verstrijken van de overeengekomen leveringstijd niet door de wederpartij zijn afgenomen en/of niet kunnen verwerkt in het overeenge­komen werk, dan houdt Clean My Solar deze zaken ter beschikking van Clean My Solar en slaat deze zaken op voor rekening en risico van de wederpartij.

f. Overschrijding van de levertijd geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te (doen) ontbinden en leidt nimmer tot schadevergoeding, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Clean My Solar.

g. Overschrijding van de levertijd geeft de wederpartij niet het recht om zonder rechterlijke machtiging werkzaamheden te verrichten of te doen verrichten op kosten van Clean My Solar ter uitvoering van de overeenkomst.

h. De door Clean My Solar geleverde producten blijven eigendom van Clean My Solar totdat de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen:

- de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren producten zelf;

- de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst door Clean My Solar verrichte of te verrichten diensten;

- eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de wederpartij van (een) overeenkomst(en).

i. Door Clean My Solar geleverde zaken, die onder het sub h) geformuleerde eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De wederpartij is evenmin bevoegd om onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. De wederpartij dient steeds alles te doen wat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Clean My Solar veilig te stellen. Bij beslaglegging ten laste van de wederpartij op zaken van Clean My Solar , dient de wederpartij Clean My Solar onmiddellijk op de hoogte te stellen.

j. De wederpartij is verplicht om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Clean My Solar ter inzage te verstrekken. Bij een eventuele verzekeringsuitkering is Schoonpaneel als eerste gerechtigd tot deze penningen.

k. Voor het geval Schoonpaneel haar eigendomsrechten wil (doen) uitoefenen, geeft de wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Clean My Solar (en aan door deze aan te wijzen derden) om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Clean My Solar zich bevinden en deze zaken terug te nemen.

Artikel 8. Overmacht

a. Indien de uitvoering van de overeenkomst door overmacht wordt verhinderd of uiter­ma­te bezwaarlijk wordt, heeft Clean My Solar het recht om – naar eigen keuze - de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) zonder rechterlijke tussenkomst te (doen) ontbinden dan wel de uitvoering van de overeen­komst voor de duur van de verhindering op te schorten.

b. Onder over­macht wordt in deze voorwaarden verstaan elke niet aan Clean My Solar te wijten om­standigheid of gebeur­tenis waar­door de nakoming van een ver­plich­ting van Clean My Solar geheel of gedeelte­lijk verhinderd wordt of op grond waarvan de nako­ming redelijker­wijze niet kan worden gevergd.

c. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden in ieder geval verstaan oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, natuur­geweld, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezet­ting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmerin­gen, over­heidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de levering van energie, bedrijfssto­ring en overmacht van leveran­ciers alsmede het geval dat Clean My Solar door zijn eigen leveranciers niet in staat wordt gesteld zijn verbintenissen uit de over­een­komst na te komen.

d. De wederpartij kan aan de ontbinding, wijziging en/of op­schorting van de uitvoe­ring van de overeenkomst ten gevolge van overmacht nimmer enig recht op schadever­goe­ding ontlenen.

e. Opschorting, wijziging of ontbinding van de overeenkomst op grond van overmacht ontslaat de wederpartij niet van de verplichting tot betaling van hetgeen is geleverd en/of uitgevoerd op het moment dat de overmachtsituatie intreedt.

Artikel 9. Intellectuele Eigendom

a. Alle ontwerpen, tekeningen, berekeningen, schetsen, schema's, modellen, software, apparatuur, tools, documentatie en dergelijke die ten behoeve van de uit­voering van de overeenkomst door de wederpartij aan Clean My Solar zijn verstrekt, worden het (intellectuele) eigendom van Clean My Solar. Clean My Solar zal van deze informatie geen gebruik mogen maken ten behoeve van derden. De eventuele rechten van de wederpartij worden op grond van deze algemene voorwaarden door hem aan Schoonpaneel overgedragen, welke overdracht direct na het ontstaan van die rechten door Clean My Solar wordt aanvaard.

b. Voor zover voor de overdracht van dergelijke rechten een nadere akte zou zijn vereist, machtigt de wederpartij Clean My Solar hierbij onherroepelijk om een zodanige akte op te maken en namens de wederpartij te ondertekenen, onverminderd de verplichting van de wederpartij om op eerste verzoek van Clean My Solar aan de overdracht van zodanige rechten zijn medewerking te verlenen, zonder daarbij voorwaarden te kunnen stellen. De eventuele kosten welke zijn verbonden aan het vestigen van bepaalde intellectuele (eigendoms)rechten komen voor rekening van Clean My Solar . De wederpartij machtigt Clean My Solar hierdoor onherroepelijk om de overdracht van deze intellectuele (eigendoms)rechten in de desbetreffende registers te doen inschrijven.

c. De wederpartij doet hierbij afstand jegens Clean My Solar van alle eventueel aan hem, de wederpartij, toekomende zogenoemde persoonlijkheidsrechten (in de zin van artikel 25 Auteurswet), in die mate als de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. De wederpartij doet, hiertoe gevolmachtigd, ook namens het aan zijn zijde betrokken personeel, afstand jegens Clean My Solar van alle eventueel aan deze personeelsleden toekomende zogenoemde persoonlijkheidsrechten, in die mate als de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. Indien tussen partijen een verschil van mening zal bestaan over de eigendom van informatiedragers respectievelijk de intellectuele eigendomsrechten) daarvan, wordt ervan uitgegaan dat die eigendom bij Clean My Solar berust tot op tegen bewijs te leveren door de wederpartij.

d. De wederpartij staat ervoor in dat de door hem te verstrekken of verstrekte gegevens tijdig, volledig, actueel en juist zijn. Clean My Solar is niet aansprakelijk voor onjuistheden in de ontwer­pen, berekenin­gen, tekeningen en andere informa­tie(-dragers) die door of namens de wederpartij in het kader van de overeenkomst aan Clean My Solar worden ver­strekt.

e. Clean My Solar is niet verplicht onderzoek te plegen naar de juistheid van de door of namens de wederpartij ver­strekte ontwerpen, berekeningen, tekeningen en andere informatie(-dragers). Clean My Solar mag zonder meer afgaan op de juistheid van één en ander.

f. De wederpartij vrijwaart Clean My Solar voor aanspraken van derden ter zake van onjuistheden in de door de wederpartij aan Clean My Solar verstrekte informatie.

g. De ontwerpen, tekeningen, modellen, software, apparatuur, tools documentatie en dergelijke, en alle resultaten van dienstverlening door Clean My Solar (zoals o.a., maar niet beperkt tot, analyses, offertes, rapporten, cursusmateriaal en voorbereidend materiaal daarvan) die door of in opdracht van Clean My Solar zijn vervaardigd en het daarop rustende auteursrecht blijven eigendom van Clean My Solar en mogen door de wederpartij niet worden verveelvoudigd en/of aan derden worden getoond. Deze ontwerpen, berekeningen, tekeningen, modellen en dergelijke dienen door de wederpartij op eerste verzoek aan Clean My Solar te worden teruggegeven. De wederpartij verkrijgt alleen de (gebruiks)rechten en bevoegdheden die bij deze algemene voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend.

h. De wederpartij zal op geen enkele wijze het ontwerp en/of de specificaties van het materiaal van Clean My Solar kopiëren of anderszins verveelvoudigen en zal het materiaal uitsluitend gebruiken voor eigen doeleinden.

Artikel 10. Wijze van uitvoering

a. Clean My Solar is gehouden het werk geheel naar bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. Indien tijdens de uitvoering blijkt dat het werk, door een niet aan Clean My Solar te wijten oorzaak, slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, is Clean My Solar gehouden de door hem noodzakelijke geachte wijzigingen in de uitvoering, zoals deze is overeengekomen, terstond ter kennis van de wederpartij te brengen en na overleg met de wederpartij uit te voeren.

b. Ten aanzien van werkzaamheden op locatie, geldt dat de wederpartij er voor instaat dat de hiertoe te betreden percelen (steeds) voor Clean My Solar toegankelijk zijn. Clean My Solar is niet aansprakelijk voor schade die, door welke oorzaak ook, aan eigendommen van de wederpartij of derden ontstaan, tijdens of in verband met uitvoering van haar werkzaamheden op locatie. De wederpartij zal Clean My Solar voor alle aanspraken van derden ten aanzien van vorenbedoelde schade vrijwaren. De wederpartij zal alle nodige medewerking verlenen aan Clean My Solar om alle eventuele vergunningen e.d. te verkrijgen die nodig zijn om de werkzaamheden uit te voeren.

c. Indien de wederpartij de levering van bepaalde materia­len aan zich heeft voorbe­houden en/of de uitvoering van enig onderdeel van het werk of daarmede samen­hangende werk­zaamheden niet door Clean My Solar doet geschieden, is hij jegens Clean My Solar aansprakelijk voor alle schade­lij­ke gevolgen van niet-tijdige aanvoer of niet-tijdige uitvoe­ring daarvan.

Artikel 11. Garanties en aansprakelijkheid

a. Clean My Solar aanvaardt voor de uitvoering van zijn ver­bintenis geen verdere aan­sprakelijkhe­den en geeft geen verdere garanties dan voor zover deze bij het aangaan der over­eenkomst schrif­telijk door Clean My Solar zijn toege­zegd.

b. Clean My Solar aanvaardt nimmer verantwoordelijkheid voor werkzaamheden, die zijn uitgevoerd op aanwijzingen van de weder­partij of van derden. Schade aan kabels en leidingen is geheel voor rekening van de wederpartij, tenzij ter plaatse van de bouwlocatie de aanwezigheid ervan vooraf duidelijk en schriftelijk aan Clean My Solar kenbaar is gemaakt.

c. Clean My Solar is, behoudens opzet of grove schuld en het hierbo­ven gestelde, jegens de wederpartij en/of derden niet aanspra­kelijk voor enige directe of indirecte schade ten ge­volge van de uitvoering van de verbintenis ontstaan of met de uitvoering van de verbin­tenis verband houdende. Ook eindigt iedere vorm van garantie wanneer de wederpartij veranderingen aanbrengt aan zaken die door Clean My Solar geleverd zijn of derden met betrekking tot die zaken (herstel)werkzaamheden laat verrichten zonder uitdrukkelijke toestemming van Clean My Solar.

d. Bovenstaande beperking van de aansprakelijkheid van gebruiker geldt in gelijke mate voor de personeelsleden van gebruiker en voor derden waarvan door gebrui­ker bij de uitvoering van de verbintenis gebruik wordt ge­maakt.

e. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden zal iedere aansprakelijkheid van Clean My Solar, diens perso­neel en/of door hem gebruikte derden steeds beperkt zijn tot maximaal het in het factuurbedrag begrepen netto honorarium met betrekking tot de betreffende overeenkomst, voor zover dit factuurbedrag reeds door de wederpartij aan Clean My Solar is betaald. Voorts is iedere aansprakelijkheid van Clean My Solar beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van gebruiker in het betreffende geval wordt uitgekeerd.

f. Aansprakelijkheid voor gevolgschade, indirecte schade en schade wegens omzet- of winstderving wordt uitgesloten.

g. Indien. Clean My Solar diens personeel en/of door gebruiker gebruikte derden te dezer zake door derden mochten worden aange­spro­ken, zal de wederpartij Clean My Solar respectie­velijk diens personeel en door hem gebruikte derden volle­dig vrijwaren en hen al datgene vergoe­den wat zij aan derden moeten voldoen. Deze vrijwaring ziet op elke vorm van aansprakelijkheid die jegens derden op zou Clean My Solar kunnen rusten met betrekking tot de geleverde zaken of verrichte diensten. Mocht Clean My Solar ter zake het bovenstaande door enige derde worden aangesproken, dan is de wederpartij op eigen kosten en voor eigen risico gerechtigd om namens Clean My Solar op te treden in enige door deze derde aangespannen procedure en eventueel een schikking te treffen althans daartoe onderhandelingen te voeren. Clean My Solar zal op eerste verzoek van de wederpartij alle medewerking verlenen die in redelijkheid verlangd kan worden.

Artikel 12. Oplevering

a. Het overeengekomen werk wordt geacht te zijn opgeleverd indien Clean My Solar na voltooiing van het werk daarvan schriftelijk mededeling doet aan de wederpartij.

b. Indien de wederpartij niet binnen 10 dagen nadat Clean My Solar schriftelijk medede­ling heeft gedaan van de voltooiing van het werk, schriftelijk reclames ten aan­zien van het uitgevoerde werk aan Clean My Solar heeft kenbaar gemaakt, dan wel niet binnen die termijn aan Clean My Solar schriftelijk heeft laten weten dat de wederpar­tij een controle onderzoek wenst te laten uitvoe­ren, wordt de juiste uitvoering van het werk geacht door de wederpartij te zijn geaccep­teerd.

Artikel 13. Betaling

a. De betaling van de geleverde zaken en/of van het uitge­voerde werk, al dan niet volgens overeengekomen termij­nen, zal dienen te geschie­den binnen de overeenge­komen termijn, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na fac­tuurda­tum zonder korting, opschorting of verrekening.

b. Alleen die betalingen zijn geldig die op de door Clean My Solar aangeven wijze zijn verricht.

c. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoe­ning van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open­staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

d. Ingeval van niet-stipte betaling zal de wederpartij, zonder in gebreke te zijn gesteld, gehouden zijn voor elke maand of ge­deelte daarvan, waarmede de beta­lingster­mijn is overschreden, boven de overeenge­komen som een samenge­stelde rente te betalen van 2% per maand of gedeelte van een maan­d. Indien op 31 decem­ber van enig jaar enig bedrag aan rente versche­nen is, zal dat bedrag bij de hoofdsom worden geteld en eveneens rentedra­gend worden.

e. In de bovengenoemde gevallen is Clean My Solar tevens gerechtigd, te harer keuze, nakoming van de verplichting op te schorten totdat zij het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de eventuele rente en kosten, geheel heeft ontvangen.

Artikel 15. Zekerheidsstelling

a. Clean My Solar is te allen tijde gerechtigd directe beta­ling bij afleve­ring van zaken en/of bij uitvoering van werk te verlangen.

b. Indien Clean My Solar zulks ver­langt, is de wederpartij te allen tijde verplicht de koopprijs en/of de overeengeko­men prijs voor de uitvoering van werk geheel of gedeelte­lijk vooruit te betalen dan wel een naar de mening van Clean My Solar voldoende zekerheid te ver­strek­ken.

c. Indien Clean My Solar vóór of tijdens het uitvoeren van een over­een­komst duidelijke aanwijzingen ontvangt omtrent verminderde kre­dietwaar­digheid van de wederpar­tij, dan heeft Clean My Solar het recht zijn ver­plich­tingen uit die overeenkomst op te schorten en wordt de (koop-)­prijs voor hetgeen reeds is geleverd dan wel uitge­voerd onmiddellijk opeisbaar, tenzij tot genoe­gen van Clean My Solar door de wederpartij tijdig zekerheid is gesteld voor de juiste betaling van de koop­prijs.

d. Clean My Solar is gerechtigd om in voorkomende gevallen betaling anders dan in geld te accepteren.

Artikel 16. Te late betaling

a. Buiten het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de krachtens deze voorwaarden verschuldigde rente van 2% per maand (of gedeelte daarvan), is Clean My Solar gerechtigd van de wederpar­tij alle kosten te vorderen die door niet of niet-tijdige betaling door de wederpartij zijn veroor­zaakt, daaronder begrepen zowel de gerech­telijke als de buitengerechte­lijke incassokosten.

b. Voor de verschuldigdheid van buitengerechtelijke incassokosten is geen voorafgaande ingebrekestelling vereist. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% (vijftien procent) van de openstaande hoofdsom, onverminderd de bevoegdheid van Clean My Solar om de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen. Clean My Solar is niet gehouden aan te to­nen, dat (en in hoeverre) hij daadwerkelijk buitenge­rechtelijke in­cassokosten heeft gemaakt.

c. Indien Clean My Solar het faillissement van de wederpartij aan­vraagt, is laatstge­noemde, buiten het verschuldigde bedrag en de daarop drukkende gerechtelijke en/of buiten­gerechtelij­ke kosten, tevens de kosten van de faillisse­mentsaanvrage ver­schuldigd.

d. Door de niet-tijdige voldoening is de gehele schuld, ook het niet-vervallen deel daarvan terstond opeisbaar.

Artikel 17. Onvoldoende nakoming door de wederpartij

Indien de wederpartij niet, niet-tijdig of niet-behoor­lijk voldaan heeft aan de verplichtin­gen die voor hem uit deze overeenkomst voort­vloeien (of Clean My Solar goede grond heeft om te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen), alsmede in geval van faillissement of (voorlopige) surséance van beta­ling van de wederpar­tij of bij stilleg­ging of liquidatie van diens be­drijf en/of indien op de wederpartij de toepasselijkheid van de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) wordt uitgesproken (of daartoe een aanvraag is ingediend), wordt de wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is Clean My Solar zonder enige nadere ingebreke­stelling gerech­tigd zonder rech­terlijke tussen­komst, ter keuze van Clean My Solar:

- de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel ontbonden te verkla­ren zonder dat Clean My Solar tot enige schadever­goeding, garantie of anderszins gehouden is en/of

- de uitvoering van zijn verplichtingen jegens de wederpar­tij op te schorten.

Alles onverminderd het recht van Clean My Solar op ver­goeding door de wederpartij van schade, kosten en rente.

Artikel 18. Verzekeringen

a. De wederpartij garandeert dat hij voldoende is verzekerd en zich voor eigen rekening en risico verzekerd houdt gedurende de uitvoering van de overeenkomst tegen alle relevante risico's.

b. De wederpartij verstrekt op verzoek van Clean My Solar terstond inzage in de polis(sen) en de bewijzen van premiebetaling. De wederpartij zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Clean My Solar de verzekeringsovereenkomsten dan wel de condities waaronder deze zijn aangegaan wijzigen. Evenmin wijzigt de wederpartij het verzekerde bedrag ten nadele van Clean My Solar zonder bedoelde toestemming.

c. De wederpartij cedeert bij voorbaat aan gebruiker alle aanspraken op uitkeringen van verzekeringspenningen, als bedoeld in het eerste lid van dit artikel en voor zover betrekking hebbende op schade, waarvoor de wederpartij op grond van deze overeenkomst jegens Clean My Solar aansprakelijk is. Verzekeringspenningen die door verzekeringsmaatschappijen rechtstreeks aan Clean My Solar worden uitbetaald, worden in mindering gebracht op de door de wederpartij voor het verzekerde voorval aan Clean My Solar te betalen schadevergoeding.

Artikel 19. Non-concurrentie/geheimhouding

De wederpartij zal niet zonder schriftelijke toestemming van Clean My Solar tijdens de uitvoering van de overeenkomst en/of binnen één jaar na beëindiging daarvan, personeel van Clean My Solar in dienst nemen, noch met dat personeel over indiensttreding onderhandelen, zulks op straffe van een niet voor matiging vatbare boete van € 50.000,-- (zegge: vijftigduizend euro) onverminderd het recht van Clean My Solar om vergoeding van alle door haar te lijden schade te vorderen.

Beide partijen zijn (behoudens wanneer zij daartoe op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak tot openbaarmaking gehouden zijn) verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst (of onderhandelingen om te komen tot een overeenkomst) van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij als zodanig is benoemd of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 20. Geschillen

a. Alle rechtsbetrekkingen tussen partijen zijn uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht.

b. De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing, evenmin als enige andere bestaande of toekomstige regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.

Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan en die behoren tot de competentie van de sector civiel van een rechtbank worden in eerste instantie bij uitsluiting beslecht door de (voorzieningenrechter van de) Rechtbank Rotterdam, sector civiel, tenzij Clean My Solar er de voorkeur aan geeft de zaak aanhangig te maken bij de rechtbank van de woon- of vestigingsplaats van de wederpartij of partijen een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen.

 

Contact    OFFERTE